lady

[ˈleɪdi] [ˈleɪdi]

n. (尤为表示礼貌或尊敬的指称)女士;淑女; (尤用于称呼或谈及不认识的女子)女士;<美> (不尊重的非正式称呼)女人;(尤指旧时上层阶级的)贵妇;(在英国用作对女贵族或爵士妻子的称谓)夫人(Lady);女厕所(the ladies);(罗马天主教常用)圣母(Our Lady);对同属议会下院女议员的敬称;女主人;<旧>妻子(one's lady);女友,女情人(=lady friend);<史>骑士或男子愿为之效劳的女人

[ 复数:ladies]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 01:57:19 2023-03-30 02:13:04 2023-03-30 02:29:20 2023-03-30 02:23:39 2023-03-30 01:54:03 2023-03-30 01:06:06 2023-03-30 02:33:53 2023-03-30 03:03:51 2023-03-30 01:55:14 2023-03-30 01:20:50 2023-03-30 01:09:49 2023-03-30 01:39:07 2023-03-30 03:25:15 2023-03-30 00:56:36 2023-03-30 00:55:47 2023-03-30 01:06:53 2023-03-30 02:34:44 2023-03-30 02:39:35 2023-03-30 02:58:24 2023-03-30 00:56:39